Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

По програма REECL се реализират проекти в:

  • съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
  • съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
  • къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
  • многофамилни жилищни сгради в строеж , които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

СиДиЕл ЕООД е одобрен партньор по програма REECL

Как се получава кредит?-Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и допустимостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. При успешна оценка, банката предлага договор за кредитиране на кредитоискателя.

Допустими са следните енергоспестяващи проекти в съществуващи жилищни сгради: